Informacija apie asmens duomenų tvarkymą
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos ir jų filialai (toliau – VUL SK) asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Asmens duomenų tvarkymo taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims VUL SK.
 


Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas
Duomenų subjektų teises VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose ir jos padaliniuose reglamentuoja Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas


Asmens duomenų gavėjai

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL SK ) teisės aktų nustatyta tvarka tam tikra apimtimi gali teikti VUL SK valdomus ar tvarkomus asmens duomenis šiems duomenų gavėjams:

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios institucijos
 • Valstybinė ligonių kasa
 • Teritorinės ligonių kasos
 • Sveikatos priežiūros įstaigos
 • Valstybinė darbo inspekcija
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
 • Lietuvos bioetikos komitetas
 • Regioniniai bioetikos komitetai
 • Biomedicininių tyrimų užsakovai
 • VĮ Registrų centras
 • Higienos institutas
 • Nacionalinis vėžio institutas
 • Nacionalinis transplantacijos biuras
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Valstybinė mokesčių inspekcija
 • Švietimo ir ugdymo įstaigos
 • Teismai
 • Ikiteisminio tyrimo institucijos
 • Vyriausieji policijos komisariatai
 • Vaiko teisių kontrolierė ir vaiko teisių apsaugos skyriai
 • Radiacinės saugos centras
 • Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos
 • Finansinės institucijos
 • Draudimo bendrovės
 • Savivaldybės ir joms pavaldžios įstaigos
 • Ir kiti duomenų gavėjai teisės aktų nustatyta tvarka turintys pagrindą gauti asmens duomenis iš VUL SK.
Asmens duomenų teikėjai

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos teisės aktų nustatyta tvarka gali gauti kitų duomenų valdytojų valdomus asmens duomenis iš šių duomenų teikėjų:

 • Valstybinė ligonių kasa
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • VĮ Registrų centras
 • Teritorinės ligonių kasos
 • Gydymo įstaigos
 • Higienos institutas
 • Nacionalinis vėžio institutas
 • Nacionalinis transplantacijos biuras
 • Finansinės institucijos
 • Draudimo kompanijos
 • Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM
 • Radiacinės saugos centras
 • Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
 • Vilniaus Universitetas
Duomenų apsaugos pareigūnai

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose yra paskirti duomenų apsaugos pareigūnai. Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnais galite tel: 869771503, el. p. duomenu.sauga@santa.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Vaizdo stebėjimas

Siekiant užtikrinti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir jos filialų valdomų materialinių išteklių (toliau – turtas) apsaugą, darbuotojų, asmenų ir jų duomenų saugumą, VUL SK vykdo vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą reglamentuoja VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-27
Į viršų